ประชุมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบนเว็บมหาวิทยาลัย

114

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ชั้น 2 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำคณะ สำนัก เข้าร่วมการประชุม โดยมีการเขียนข่าว และทำข้อตกลงร่วมกันในการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน

ชมภาพเพิ่มเติม