โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างข้อสอบด้วยระบบ E-Testing” ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

134

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลางสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างข้อสอบด้วยระบบ E-Testing” เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างข้อสอบออลน์ด้วยระบบ E-Testing และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 105 รูป/คน
ณ ห้อง 28203 ชั้น 2 อาคาร 28 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่