ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด

155