บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนิน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ บรรลือ
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

 


อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ พรมสีใหม่
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายภาษา

 

 

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายวิทยบริการ

 

 

 


ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 


นางสาวจรัสศรี ยิ้มยวน
รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางจินดา อัธยาศัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 


นางสาวพรพิมล มงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 


นายสมโภชน์ ละม้ายวรรณ
บรรณารักษ์

 

 

 

 


นางสาวทัศวรรณ ขันทะพานิช
นักเอกสารสนเทศ

 

 

 

 


นางสำอาง นาจำปา
บรรณารักษ์

 

 

 

 


นางนงนุช สมัครสมาน
บรรณารักษ์

 

 

 

 

 

 


นางสาวอภิญญา เค้ากล้า
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
 

 

 


นางรัตนา  กองยอด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

 

นางสนอง ณ อุบล
นักเอกสารสนเทศ

 

 

 

 


นางบุณยนุช รัศมี
นักเอกสารสนเทศ

 

 

 

 


นางสาวดวงใจ คล่องงาม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

 

 

 

 


นางศุกร์ภานาถ สติยานุช
นักเอกสารสนเทศ

 

 

 

 


นางพัชรี จุลหงษ์
บรรณารักษ์

 

 

 

 


นางสาวลินดา หาญมานพ
บรรณารักษ์

 

 

 

 


นางสุธาสินี มิถุนดี
บรรณารักษ์

 

 

 

 


นางสาวลัทธวรรณ  แพงเจริญ
บรรณารักษ์

 

 

 

นายเดชาธร จะริรัมย์
บรรณารักษ์

 

 

 

 

 


นางปพิชญา จตุพรอนันตกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

 

 

 


นางสาวสุนันทนี ศรีแดงฉาย
บรรณารักษ์

นายสุภาษิต เติมกล้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 


นายโกสิน สนั่นนาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 


นายโกสินทร์ มีชูสิน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

 

 

 

 


นางสาวนัฌชวนันทน์ ประยงค์หอม
นักวิชาการศึกษา

อาจารย์ภาณุวัฒน์ พันธโคตร์
หัวหน้าศูนย์ภาษา

 

 

 

 

 


นางสาวนาฎยา ซาวัน
นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 


นางสาวเสาวภาคย์ พลศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 


นายจำรัส มหานาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววรณัน แสงงาม
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

 

 

 

 


นางวีณา ลัทธิคุณ
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

 

 

 

 


นางรัศมี มิถุนดี
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

 

 

 

 นางเนาวรัตน์ โฉมงาม
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด