วันศุกร์, มิถุนายน 21, 2024

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 Sangwan21@srru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายภาษา

📞 044-710000 ต่อ 0703
📩 nisanathk@gmail.com


อาจารย์ ดร.สุภาสินี วิเชียร
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายวิทยบริการ
หัวหน้าการเงิน

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 supasinee.w@srru.ac.th


อาจารย์สุวัฒน์ กล้วยทอง
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

📞 044-710000 ต่อ 0704
📩 suwat_gl@srru.ac.th


นางปพิชญา จตุพรอนันตกุล
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 poopae@srru.ac.th

นางสาวจรัสศรี ยิ้มยวน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและลูกค้าสัมพันธ์

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 Charatsri@stru.ac.th


นางจินดา อัธยาศัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 jinsri_2007@hotmail.com


นางสาวพรพิมล มงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 Pimon _2008@hotmail.com

นางสาวทัศวรรณ ขันทะพานิช
นักเอกสารสนเทศ

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 tasavan3@gmail.com


นางสาวอภิญญา เค้ากล้า
บรรณารักษ์

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 apinya@srru.ac.th


นางรัตนา  กองยอด
บรรณารักษ์

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 rattana@srru.ac.th

นางสาวลัทธวรรณ  แพงเจริญ
บรรณารักษ์
หัวหน้างานวิทยบริการ

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 tasavan3@gmail.com


นางสาวสุนันทนี ศรีแดงฉาย
บรรณารักษ์

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 Sunantanee@srru.ac.thนางบุณยนุช รัศมี
นักเอกสารสนเทศ

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 boonyanut@srru.ac.th


นางสาวดวงใจ คล่องงาม
พนักงานห้องสมุด

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 doungjai1217@gmail.com


นางสุธาสินี มิถุนดี
บรรณารักษ์

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 Sutasinee@srru.ac.th


นางสาวศุกร์ภานาถ สติยานุช
นักเอกสารสนเทศ

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 sookpanart@srru.ac.th

นางพัชรี จุลหงษ์
บรรณารักษ์

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 patcharee@srru.ac.th


นายเดชาธร จะริรัมย์
บรรณารักษ์

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 dechatorn@srru.ac.th

นายสุภาษิต เติมกล้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

📞 044-710000 ต่อ 0704
📩 supasit@srru.ac.th


นายโกสิน สนั่นนาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

📞 044-710000 ต่อ 0704
📩 ju@srru.ac.th


นายโกสินทร์ มีชูสิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

📞 044-710000 ต่อ 0704
📩 Kosin@srru.ac.th


นางสาว นัฌชวนันทน์ ประยงค์หอม
นักวิชาการศึกษา

📞 044-710000 ต่อ 0704
📩 natchawanan.p@srru.ac.th


นายภัทรภัฏ ไหวดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

📞 044-710000 ต่อ 0704
📩 pattarapatwaidee@srru.ac.th


นายกัญฬาพัฒน์ ทันแก้ว
นักวิชาการศึกษา

📞 044-710000 ต่อ 0704
📩 kullaphut.th@srru.ac.th


นายเริงศักดิ์ วงศ์ภักดี
นักวิชาการศึกษา

📞 044-710000 ต่อ 0704
📩 rerngsak.w@srru.ac.th

นางสาวนาฎยา ซาวัน
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานศูนย์ภาษา

📞 044-710000 ต่อ 0703
📩 sawan_157@hotmail.com


นางสาวเสาวภาคย์ พลศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

📞 044-710000 ต่อ 0703
📩 Saowapark@srru.ac.th


นายจำรัส มหานาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

📞 044-710000 ต่อ 0703
📩 chumrat@srru.ac.th

นางสาวศิรประภา รัตนรวมการ
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

📞 044-710000 ต่อ 9954
📩 siraprapha.r@srru.ac.th


นางสาวอำภา อินทนิตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

📞 044-710000 ต่อ 9954
📩 ampa.i@srru.ac.th


นางสาวเพ็ญนภา ชนะชัย
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

📞 044-710000 ต่อ 9954
📩 pennapa.chanachai@srru.ac.th


นายวีรวุฒิ นิลจันทร์
นักวิเทศสัมพันธ์

📞 044-710000 ต่อ 9954
📩 Veerawut.nj@srru.ac.th


นางสาวขวัญทิวา ภวภูตานนท์
นักวิเทศสัมพันธ์

📞 044-710000 ต่อ 9954
📩 Khwanthiwa.p@srru.ac.th

นางสาววรณัน แสงงาม
แม่บ้าน

📞 044-710000 ต่อ 0704
📩 sangnun2015@gmail.com


นางวีณา ลัทธิคุณ
แม่บ้าน

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 –


นางเนาวรัตน์ โฉมงาม
แม่บ้าน

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 –


นางสาวณัฎธิดา ดวงจันทร์
แม่บ้าน

📞 044-710000 ต่อ 0701
📩 –