เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่าห้องสมุดวิทยาลัยครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519   ที่บ้านพักอธิการบุญจิตต์ชูทรงเดช  ซอยแป๊ะตี๋  ถนนธนสาร  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์  โดยมีอาจารย์บรรณารักษ์  1  คน  คือ  นายสุรพล  ฤกษ์สำเร็จ  ต่อมาเมื่อเปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2519  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน พ.ศ. 2519  ย้ายไปที่อาคารไม้ของวิทยาลัยเกษตรกรรม  วิทยาเขตสุรินทร์  (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์)  เนื่องจากวิทยาลัยครูสุรินทร์ยังไม่มีอาคารเรียน  จึงต้องอาศัยอาคารเรียนเกษตรกรรมเรียน  ต่อมา พ.ศ. 2520  ได้ย้ายมาที่อาคารเรียนชั่วคราวใกล้หอพักนักศึกษาอาคารเรียนโปรแกรมวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  พ.ศ. 2523  ย้ายมาอยู่ที่อาคารเรียน 2  และย้ายไปที่อาคารหอสมุด  เป็นอาคารเอกเทศ  ปัจจุบันคือ อาคารองค์การนักศึกษาและสำนักกิจการนักศึกษาพ.ศ.  2538  ย้ายอาคารหอสมุดมาที่อาคาร 27 สำนักวิทยบริการ ปัจจุบันอยู่ตรงข้ามอาคาร 1 มีทั้งหมด  4 ชั้น

ช่วงปี  2547 – 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานในสังกัดได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ  งานวิทยบริการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์  ศูนย์ภาษา  และศูนย์ประเทศเพื่อนบ้านศึกษา จากนั้น ปี 2555  ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ย้ายไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีและศูนย์ภาษา ศูนย์ประเทศเพื่อนบ้านศึกษาสังกัดสถาบันเอเชียศึกษา

 

ปี 2559 ศูนย์ภาษา ย้ายจากสังกัดสถาบันเอเชียศึกษามาสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในวาระการประชุมครั้งที่ 6/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม  2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีบทบาทและภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ภายใต้การบริหารงานภายในซึ่งประกอบด้วย 4 งาน  ดังนี้    งานสำนักงานผู้อำนวยการฯ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุด  และงานศูนย์ภาษา เพื่อให้การบริหารงานของผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างความรู้เข้าใจในเชิงบริหารอย่างครอบคลุมทั้งองค์กรและสอดคล้องกับพันธกิจและขอบข่ายการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

ปรัชญา (Philosophy)

            แหล่งบริการวิชาการ  ผสานเทคโนโลยี ภาษาทวีภูมิปัญญา  พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

วิสัยทัศน์  (Vision)

           มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี  สร้างทักษะภาษาและบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร  การเรียนการสอนการวิจัย  การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  2. พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  3. จัดหา พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัย

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

การบริการและพื้นที่ให้บริการ

กำลังดำเนินการ

กำลังดำเนินการ

ข้อมูลติดต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ที่อยู่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000

โทรศัพท์ 044 – 521 – 388,
044 – 710057
Fax 044 – 521 – 388 ต่อ 116