วันศุกร์, มิถุนายน 21, 2024

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่าห้องสมุดวิทยาลัยครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519   ที่บ้านพักอธิการบุญจิตต์ชูทรงเดช  ซอยแป๊ะตี๋  ถนนธนสาร  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์  โดยมีอาจารย์บรรณารักษ์  1  คน  คือ  นายสุรพล  ฤกษ์สำเร็จ  ต่อมาเมื่อเปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2519  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน พ.ศ. 2519  ย้ายไปที่อาคารไม้ของวิทยาลัยเกษตรกรรม  วิทยาเขตสุรินทร์  (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์)  เนื่องจากวิทยาลัยครูสุรินทร์ยังไม่มีอาคารเรียน  จึงต้องอาศัยอาคารเรียนเกษตรกรรมเรียน  ต่อมา พ.ศ. 2520  ได้ย้ายมาที่อาคารเรียนชั่วคราวใกล้หอพักนักศึกษาอาคารเรียนโปรแกรมวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  พ.ศ. 2523  ย้ายมาอยู่ที่อาคารเรียน 2  และย้ายไปที่อาคารหอสมุด  เป็นอาคารเอกเทศ  ปัจจุบันคือ อาคารองค์การนักศึกษาและสำนักกิจการนักศึกษาพ.ศ.  2538  ย้ายอาคารหอสมุดมาที่อาคาร 27 สำนักวิทยบริการ ปัจจุบันอยู่ตรงข้ามอาคาร 1 มีทั้งหมด  4 ชั้น

ช่วงปี  2547 – 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานในสังกัดได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ  งานวิทยบริการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์  ศูนย์ภาษา  และศูนย์ประเทศเพื่อนบ้านศึกษา จากนั้น ปี 2555  ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ย้ายไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีและศูนย์ภาษา ศูนย์ประเทศเพื่อนบ้านศึกษาสังกัดสถาบันเอเชียศึกษา

 

ปี 2559 ศูนย์ภาษา ย้ายจากสังกัดสถาบันเอเชียศึกษามาสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในวาระการประชุมครั้งที่ 6/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม  2559

ปี 2565 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 0791/2565 ย้ายงานวิเทศสัมพันธ์มาสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีบทบาทและภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ภายใต้การบริหารงานภายในซึ่งประกอบด้วย 5 งาน  ดังนี้ งานสำนักงานผู้อำนวยการฯ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุด  งานศูนย์ภาษา และงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้การบริหารงานของผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างความรู้เข้าใจในเชิงบริหารอย่างครอบคลุมทั้งองค์กรและสอดคล้องกับพันธกิจและขอบข่ายการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

ปรัชญาองค์กร 

           เข้าถึง  เข้าใจ  พร้อมใช้  พร้อมบริการ

วิสัยทัศน์ 

           สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เป็นมหาวิทยาลัย 4.0  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สู่การเป็น Hub of ASEAN  เป็นเสาหลักทางวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่น

หลักการทำงาน

           บริการเชิงรุก  มุ่งเน้นผลงาน  ประสานความร่วมมือ  ยึดถือคุณภาพ  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2. พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการสู่ชุมชน  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. จัดหา  พัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัย

การบริการและพื้นที่ให้บริการ

ข้อมูลติดต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ที่อยู่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000

โทรศัพท์  044 – 710000