วันศุกร์, มิถุนายน 21, 2024

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนิน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยบริการอาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ