กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนิน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ บรรลือ
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

 


อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ พรมสีใหม่
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี