EPlogoSearch SRRU Discovery Service

 Keyword  Title  Author  

สายตรงผู้อำนวยการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ  โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุม

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ครั้งที่ 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ครั้งที่ 1 โดยจัดอบรมจำนวน 2 วัน คือในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 และวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ...

การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุม

โครงการอบรมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3...

การประชุมพิจารณาจัดทำโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับพ.ต.ท.วราวุธ พรมกอง ครูสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 และบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)...

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่าห้องสมุดวิทยาลัยครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519   ที่บ้านพักอธิการบุญจิตต์ชูทรงเดช  ซอยแป๊ะตี๋  ถนนธนสาร  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

บริการระบบ Account Web Hosting สำหรับบุคคลากรและหน่วยงาน และนักศึกษา ระบบ E-Learning บริการด้านเทคนิคและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษา

    เป็นศูนย์เกี่ยวการให้บริการสำหรับโปรแกรมเรียนรู้ภาษา
อังกฤษด้วยตนเองและให้บริการห้องสมุดภาษาต่างๆ

งานวิทยบริการฯ (เว็บเก่า)

     เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการบริการ โดยให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้