EPlogoSearch SRRU Discovery Service

 Keyword  Title  Author  

สายตรงผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาพ/ประชาสัมพนธ์ มรภ.สุรินทร์

การประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมโภชน์ ละม้ายวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2562 เพื่อพิจารณา (ร่าง) จดหมายข่าว ฉบับที่ 45 ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อดำเนินการต่อไป โดยมีคณะกรรมการจัดทำจดหมายเข้าร่วมพิจารณา (ร่าง)...

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ : การอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 11.30 น. และเวลา 12.00 – 15.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ : การอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ในการนี้ได้มี นายเดชาธร จะริรัมย์ นางสาวศุกร์ภานาถ...

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมีผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุม

นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ต้อนรับและนำชมสำนักวิทยบริการฯ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด ของ อาจารย์กิติศักดิ์ จันฤาไชย ในการนี้นักศึกษาได้เยี่ยมชมการทำงานของบุคลากรของงานวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้นำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานที่ตัวเองรับผิดชอบ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างข้อสอบด้วยระบบ E-Testing” ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลางสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างข้อสอบด้วยระบบ E-Testing” เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างข้อสอบออลน์ด้วยระบบ E-Testing และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 105 รูป/คน ณ ห้อง 28203 ชั้น 2 อาคาร 28 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยประชุมร่วมกับบุคลากรปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำคณะ สำนักต่าง ๆ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 43303 ชั้น 3 อาคารคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่าห้องสมุดวิทยาลัยครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519   ที่บ้านพักอธิการบุญจิตต์ชูทรงเดช  ซอยแป๊ะตี๋  ถนนธนสาร  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

บริการระบบ Account Web Hosting สำหรับบุคคลากรและหน่วยงาน และนักศึกษา ระบบ E-Learning บริการด้านเทคนิคและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษา

    เป็นศูนย์เกี่ยวการให้บริการสำหรับโปรแกรมเรียนรู้ภาษา
อังกฤษด้วยตนเองและให้บริการห้องสมุดภาษาต่างๆ

งานวิทยบริการฯ (เว็บเก่า)

     เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการบริการ โดยให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้