EPlogoSearch SRRU Discovery Service

 Keyword  Title  Author  

สำนักวิทยบริการฯ จัดงานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ของนางสำอาง นาจำปา พนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ของนางสำอาง นาจำปา พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดงาน ในการนี้ได้มีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายต่าง ๆ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯและญาติของผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน คลิกชมภาพเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารโครงการ ให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

วันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารโครงการ ในการจัดโครงการการจัดการความรู้ได้เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารโครงการและการจัดโครงการ โดยมี นางสาวจรัสศรี ยิ้มยวน นางสาวฌัชวนันทน์ ประยงค์หอม นายเดชาธร...

การอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

วันที่ 13 กันยายน 2561 ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยนางสาวศุกร์ภานาถ สติยานุชและนางสาวอภิญญา เค้ากล้า เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 50 คน ซึ่งนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาการรู้สารสนเทศ โดยมี อาจารย์กิติศักดิ์ จันฤาไชย เป็นอาจารย์ผู้สอน

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ได้มีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ภาพ/ผศ.สังวาลย์ ตุกพิมาย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ

วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ...

สำนักวิทยบริการฯ จัดงานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ของนางสำอาง นาจำปา พนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ของนางสำอาง นาจำปา พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดงาน ในการนี้ได้มีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายต่าง ๆ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯและญาติของผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน คลิกชมภาพเพิ่มเติม

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2561 งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561" ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์...

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Office 365 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

🔴 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Office 365 สำหรับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2561 กำหนดการอบรม bit.ly/Schedule365 สมัครออนไลน์ที่ bit.ly/SRRU365 *สำหรับบุคลากรใช้ Username Authen/Password@ms.srru.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต สำนักวิทยบริการฯ

ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก | นายสุภาษิต เติมกล้า | นายโกสินทร์ มีชูสิน | นายโกสิน สนั่นนาม

ขอแสดงความยินดี Congratulations

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่าห้องสมุดวิทยาลัยครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519   ที่บ้านพักอธิการบุญจิตต์ชูทรงเดช  ซอยแป๊ะตี๋  ถนนธนสาร  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

บริการระบบ Account Web Hosting สำหรับบุคคลากรและหน่วยงาน และนักศึกษา ระบบ E-Learning บริการด้านเทคนิคและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษา

    เป็นศูนย์เกี่ยวการให้บริการสำหรับโปรแกรมเรียนรู้ภาษา
อังกฤษด้วยตนเองและให้บริการห้องสมุดภาษาต่างๆ

งานวิทยบริการฯ (เว็บเก่า)

     เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการบริการ โดยให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้