EPlogoSearch SRRU Discovery Service

 Keyword  Title  Author  

สายตรงผู้อำนวยการ

จัดโครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ครั้งที่ 2

วันที่ 7 – 9 มกราคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา...

เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ พล.ต.ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

โครงการวันสำคัญและการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย : วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการวันสำคัญและการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย : วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประที แขรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายภาษา คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ...

โครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย

วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากครูใหญ่โรงเรียน...

การอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยนางสาวศุกร์ภานาถ สติยานุชและนางสาวอภิญญา เค้ากล้า เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 28 คน ซึ่งนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการเข้าอบรมในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ

สำนักวิทยบริการฯ จัดงานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ของนางสำอาง นาจำปา พนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ของนางสำอาง นาจำปา พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดงาน ในการนี้ได้มีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายต่าง ๆ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯและญาติของผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน คลิกชมภาพเพิ่มเติม

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2561 งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561" ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์...

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Office 365 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

🔴 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Office 365 สำหรับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2561 กำหนดการอบรม bit.ly/Schedule365 สมัครออนไลน์ที่ bit.ly/SRRU365 *สำหรับบุคลากรใช้ Username Authen/Password@ms.srru.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต สำนักวิทยบริการฯ

ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก | นายสุภาษิต เติมกล้า | นายโกสินทร์ มีชูสิน | นายโกสิน สนั่นนาม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่าห้องสมุดวิทยาลัยครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519   ที่บ้านพักอธิการบุญจิตต์ชูทรงเดช  ซอยแป๊ะตี๋  ถนนธนสาร  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

บริการระบบ Account Web Hosting สำหรับบุคคลากรและหน่วยงาน และนักศึกษา ระบบ E-Learning บริการด้านเทคนิคและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษา

    เป็นศูนย์เกี่ยวการให้บริการสำหรับโปรแกรมเรียนรู้ภาษา
อังกฤษด้วยตนเองและให้บริการห้องสมุดภาษาต่างๆ

งานวิทยบริการฯ (เว็บเก่า)

     เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการบริการ โดยให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้