EPlogoSearch SRRU Discovery Service

 Keyword  Title  Author  

สายตรงผู้อำนวยการ

การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการประชุมบุคลากร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ...

การประชุมโครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมโครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมี ผศ.สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ...

การประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2561 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการและคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณา (ร่าง) จดหมายข่าว ฉบับที่ 34 ประจำเดือนตุลาคม 2561และ...

การประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2561 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการและคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณา (ร่าง) จดหมายข่าว ฉบับที่ 34...

การประชุมศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วาระพิเศษ/2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วาระพิเศษ/2561 ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ 2 ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์...

สำนักวิทยบริการฯ จัดงานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ของนางสำอาง นาจำปา พนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ของนางสำอาง นาจำปา พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดงาน ในการนี้ได้มีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายต่าง ๆ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯและญาติของผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน คลิกชมภาพเพิ่มเติม

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2561 งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561" ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์...

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Office 365 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

🔴 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Office 365 สำหรับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2561 กำหนดการอบรม bit.ly/Schedule365 สมัครออนไลน์ที่ bit.ly/SRRU365 *สำหรับบุคลากรใช้ Username Authen/Password@ms.srru.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต สำนักวิทยบริการฯ

ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก | นายสุภาษิต เติมกล้า | นายโกสินทร์ มีชูสิน | นายโกสิน สนั่นนาม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่าห้องสมุดวิทยาลัยครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519   ที่บ้านพักอธิการบุญจิตต์ชูทรงเดช  ซอยแป๊ะตี๋  ถนนธนสาร  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

บริการระบบ Account Web Hosting สำหรับบุคคลากรและหน่วยงาน และนักศึกษา ระบบ E-Learning บริการด้านเทคนิคและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษา

    เป็นศูนย์เกี่ยวการให้บริการสำหรับโปรแกรมเรียนรู้ภาษา
อังกฤษด้วยตนเองและให้บริการห้องสมุดภาษาต่างๆ

งานวิทยบริการฯ (เว็บเก่า)

     เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการบริการ โดยให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้