EPlogoSearch SRRU Discovery Service

 Keyword  Title  Author  

สายตรงผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารและผู้อาวุโสของสำนักวิทยบริการฯ

สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น ก่อพระเจดีย์ทราย การแข่งขันตำส้มตำและรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

การประชุมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดประชุมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการประชุม  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย...

การประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 3 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น. นายสมโภชน์ ละม้ายวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณา (ร่าง) จดหมายข่าว ฉบับที่ 39 ประจำเดือนมีนาคม 2562และพิจารณาจุลสารประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการฯ

การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ 2 ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการประชุมบุคลากร...

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile   ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดกว่า 19,200 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ...

สำนักวิทยบริการฯ จัดงานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ของนางสำอาง นาจำปา พนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ของนางสำอาง นาจำปา พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดงาน ในการนี้ได้มีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายต่าง ๆ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯและญาติของผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน คลิกชมภาพเพิ่มเติม

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2561 งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561" ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์...

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Office 365 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

🔴 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Office 365 สำหรับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2561 กำหนดการอบรม bit.ly/Schedule365 สมัครออนไลน์ที่ bit.ly/SRRU365 *สำหรับบุคลากรใช้ Username Authen/Password@ms.srru.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่าห้องสมุดวิทยาลัยครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519   ที่บ้านพักอธิการบุญจิตต์ชูทรงเดช  ซอยแป๊ะตี๋  ถนนธนสาร  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

บริการระบบ Account Web Hosting สำหรับบุคคลากรและหน่วยงาน และนักศึกษา ระบบ E-Learning บริการด้านเทคนิคและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษา

    เป็นศูนย์เกี่ยวการให้บริการสำหรับโปรแกรมเรียนรู้ภาษา
อังกฤษด้วยตนเองและให้บริการห้องสมุดภาษาต่างๆ

งานวิทยบริการฯ (เว็บเก่า)

     เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการบริการ โดยให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้