EPlogoSearch SRRU Discovery Service

 Keyword  Title  Author  

สายตรงผู้อำนวยการ

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการทดสอบสมรรถนะนักศึกษาด้านภาษาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการทดสอบสมรรถนะนักศึกษาด้านภาษาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษาและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุม

การจัดกิจกรรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2562 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมี คุณกิตติกร อัศวพรมงคล ผู้จัดการฝ่ายบริการ บริษัทคอมพิวเตอร์ซัทติ้ง ได้บรรยายใน เรื่อง การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty เบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ฟังร่วมกัน...

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย

วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ณ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากครูใหญ่โรงเรียน ครูบรรณารักษ์และนักเรียนโรงเรียนเป็นอย่างดี คลิกชมภาพเพิ่มเติม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานด้านการให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบ e-learning และ MOOCs ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิกชมภาพศึกษาดูงานณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการอบรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC  รุ่นที่ 1 ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์...

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Office365 สำหรับนักศึกษาเเละบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.อาจารย์ ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการใช้งาน Office365 ให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และนายสุภาษิต เติมกล้า หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำชุดโปรแกรม Office365 มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน...

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่าห้องสมุดวิทยาลัยครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519   ที่บ้านพักอธิการบุญจิตต์ชูทรงเดช  ซอยแป๊ะตี๋  ถนนธนสาร  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

บริการระบบ Account Web Hosting สำหรับบุคคลากรและหน่วยงาน และนักศึกษา ระบบ E-Learning บริการด้านเทคนิคและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษา

    เป็นศูนย์เกี่ยวการให้บริการสำหรับโปรแกรมเรียนรู้ภาษา
อังกฤษด้วยตนเองและให้บริการห้องสมุดภาษาต่างๆ

งานวิทยบริการฯ (เว็บเก่า)

     เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการบริการ โดยให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้