EPlogoSearch SRRU Discovery Service

 Keyword  Title  Author  

การตรวจติดตามและประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับการตรวจติดตามและประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจ คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตใส คล่องพยาบาล ประธาน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย  กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัชญา เสาเวียง กรรมการ...

การวิพากษ์รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560 ของสำนักวิทยบริการฯ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการวิพากษ์รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ หัวหน้างานของฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการวิพากษ์รายงานผลการดำเนินงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ 2 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการฯ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิทยบริการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะและบุคลากรงานวิทยบริการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน นับเป็นปรากฎการณ์ใหม่ของโครงการสัปดาห์ห้องสมุดที่มีนักศึกษาทั้ง 6 คณะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ ในครั้งนี้

การประชุมศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ วาระพิเศษ/2561

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ปีงบประมาณ 2561 วาระพิเศษ/2561 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2561 เพื่อพิสูจน์ตัวอักษร จดหมายข่าว ฉบับที่ 30 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 และพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 โดยมีคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบฐานข้อมูลบนแอนดรอยด์” อบรมในวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561 โดยนายชัยวุฒิ  พรหมบุตร (มาสเตอร์อึ่ง) ณ ห้องประชุม 29101 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ด้านภาษา JAVA/Xml/MySQL...

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Office 365 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

🔴 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Office 365 สำหรับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2561 กำหนดการอบรม bit.ly/Schedule365 สมัครออนไลน์ที่ bit.ly/SRRU365 *สำหรับบุคลากรใช้ Username Authen/Password@ms.srru.ac.th

ฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชา Academic OneFile เปิดให้ทดลองใช้ บัดนี้ – 30 กันยายน 2561

🔴 ข่าวดี ฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชา Academic OneFile จากทาง สนพ. เกล สำหรับ 78 มหาวิทยาลัย และสถาบันของรัฐฯ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของทางสถาบัน Access URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE เข้าใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2561 🔵 สำหรับการเข้าใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ VPN (Virtual Private...

สถานที่จำหน่ายชุดนักศึกษา/รับชุดครุย/จองภาพหมู่/บริการรับแต่งหน้า/เครื่องหมาย

สถานที่จำหน่ายชุดนักศึกษา/รับชุดครุย/จองภาพหมู่/บริการรับแต่งหน้า/เครื่องหมาย สถานที่จำหน่ายชุดนักศึกษา/รับชุดครุย/จองภาพหมู่/บริการรับแต่งหน้า/เครื่องหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดสถานที่จำหน่ายชุดนักศึกษา/รับชุดครุย/จองภาพหมู่/บริการรับแต่งหน้า สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 ณ ลานจอดรถอาคาร 37 (อาคารบัณฑิตวิทยาลัยหลังเก่า) ดังนี้ วันที่ 13-16 มีนาคม 2561 - จำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา ณ ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ข้างตู้ ATM ธ.กรุงเทพ หลังอาคาร 31) วันที่ 13 มีนาคม 2561 -...

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Office 365 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

🔴 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Office 365 สำหรับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2561 กำหนดการอบรม bit.ly/Schedule365 สมัครออนไลน์ที่ bit.ly/SRRU365 *สำหรับบุคลากรใช้ Username Authen/Password@ms.srru.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต สำนักวิทยบริการฯ

ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก | นายสุภาษิต เติมกล้า | นายโกสินทร์ มีชูสิน | นายโกสิน สนั่นนาม

ขอแสดงความยินดี Congratulations

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่าห้องสมุดวิทยาลัยครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519   ที่บ้านพักอธิการบุญจิตต์ชูทรงเดช  ซอยแป๊ะตี๋  ถนนธนสาร  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

บริการระบบ Account Web Hosting สำหรับบุคคลากรและหน่วยงาน และนักศึกษา ระบบ E-Learning บริการด้านเทคนิคและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษา

    เป็นศูนย์เกี่ยวการให้บริการสำหรับโปรแกรมเรียนรู้ภาษา
อังกฤษด้วยตนเองและให้บริการห้องสมุดภาษาต่างๆ

งานวิทยบริการฯ (เว็บเก่า)

     เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการบริการ โดยให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้