ประกาศ ปรับปรุงและสำรองข้อมูล ระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงาน และการจัดเรียนการสอนออนไลน์

1119

ประกาศ

ปรับปรุงและสำรองข้อมูล
ระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงาน และการจัดเรียนการสอนออนไลน์

ระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2566

ส่งผลให้อาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ช่วงเวลาดังกล่าว

สอบถามเพิ่มเติม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ
โทร 0-4471-0009