งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SRRU E-Document

469

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์สุวัฒน์ กล้วยทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ     เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SRRU E-Document ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบหนังสือราชการ และสามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SRRU E-Document ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                                                   ขอบคุณภาพ : ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ