สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินโครงการสัมมนาระดับชาติ “ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้” เพื่อพัฒนาครูและจัดทำชุดหนังสือการจัดการเรียนรู้ฯ

464

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการสัมมนาระดับชาติ “ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้” เพื่อพัฒนาครูและจัดทำชุดหนังสือการจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมไอยรศ ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานการเปิดโครงการสัมมนาระดับชาติฯ ในการนี้มีอาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมโครงการฯ และรับฟังการอภิปรายการนำเสนอชุดหนังสือการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ ผู้เขียนทั้ง 26 ชื่อเรื่อง

คลิกชมภาพเพิ่มเติม