วันศุกร์, มิถุนายน 21, 2024

สำนักงานผู้อำนวยการ

แผนยุทธศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(พ.ศ. 2566 – 2570)
โหลดไฟล์ รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการ


แผนยุทธศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2562 – 2564 (ฉบับปรับปรุง 2565)

โหลดไฟล์ รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการ


แผนยุทธศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2562 – 2564 (2565)

โหลดไฟล์ รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 65


โหลดไฟล์ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2565


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 64


โหลดไฟล์ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2564


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 63


โหลดไฟล์ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2563


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 62

โหลดไฟล์ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 62


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 61

โหลดไฟล์ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 61


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 60

โหลดไฟล์ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 60


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 59

โหลดไฟล์ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 59

รายงานประจำปี 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 รายงานประจำปี 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 รายงานประจำปี 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 รายงานประจำปี 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 


รายงานประจำปี 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 


รายงานประจำปี 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 


รายงานประจำปี 2559
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 


รายงานประจำปี 2558
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2565
(มิถุนายน 2565 – พฤษภาคม 2566)


โหลดไฟล์ รายงานผลการดำเนินงานปี 2565


รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2564
(มิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565)


โหลดไฟล์ รายงานผลการดำเนินงานปี 2564


รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563
(มิถุนายน 2563 – พฤษภาคม 2564)


โหลดไฟล์ รายงานผลการดำเนินงานปี 2563


รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2562
(มิถุนายน 2562 – พฤษภาคม 2563)

โหลดไฟล์ รายงานผลการดำเนินงานปี 2562


รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2561
(มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562)

โหลดไฟล์ รายงานผลการดำเนินงานปี 2561


รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2560
(มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561)

โหลดไฟล์ รายงานผลการดำเนินงานปี-2560


รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2559
(มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560)

โหลดไฟล์ รายงานผลการดำเนินงานปี 2559

แผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566-2570)


แผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภาษา เพื่อร่วมกันทบทวนและปรับปรุงแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจ   ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน จึงเป็นการวางทิศทางในการยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้กับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาได้อย่างชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้


แผนยกระดับสมรรถนะดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

แผนยกระดับสมรรถนะดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ จัดทําขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา และนโยบาย Thailand ๔.๐ ที่เน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้มีความก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตส่งผลให้ภาคการศึกษาต้องเร่งผลิตบุคลากรในด้านนี้เพิ ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายการยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะด้านดิจิทัลสําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี เนื่องจากการสร้างเสริมสมรรถนะดิจิทัล กลายเป็นทักษะที่มีความสําคัญในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาการสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายใต้ ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการสานสัมพันธ์ 3 ประเทศ ไทย ลาวและกัมพูชา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ท่านสมารถสแกนอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น


สรุปผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
“โรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การสร้างทักษะอาชีพ”

คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปี : 2566
จำนวนหน้า : 56
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปี : 2565
จำนวนหน้า : 44
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมรรถนะสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

นักวิเทศสัมพันธ์

บรรณารักษ์

ผู้ปฏิบัติการห้องสมุด (พนักงานห้องสมุด)

นักวิชาการศึกษา

พนักงานประจำตึก (แม่บ้าน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการคอมพิวเตอร์