ประกันคุณภาพ KM

รายงานประจำปี 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานประจำปี 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานประจำปี 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 59

โหลดไฟล์ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 59


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 60

โหลดไฟล์ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 60


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 61

โหลดไฟล์ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 61

รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2559
(มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560)

โหลดไฟล์ รายงานผลการดำเนินงานปี 2559


รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2560
(มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561)

โหลดไฟล์ รายงานผลการดำเนินงานปี-2560


รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2561
(มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562)

โหลดไฟล์ รายงานผลการดำเนินงานปี 2561


แผนยุทธศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2562 – 2564

โหลดไฟล์ รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการ 2562 2564