การประชุมประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล

318

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากรสำนักวิทยบริการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน