การประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2562

206

วันที่ 5 มีนาคม 2562  นายสมโภชน์ ละม้ายวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณา (ร่าง) จดหมายข่าว ฉบับที่ 38 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562