การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2562

277

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการประชุม โดยมี              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการและอาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน