สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ

207

วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

คลิกชมภาพเพิ่มเติม