การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 5/2561

263

วันที่ 29 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 5/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ได้มี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ทั้ง 3 ฝ่ายงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน