โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

1927

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีบุคลากรฝ่ายห้องสมุดไปจัดระบบห้องสมุดและให้คำแนะนำในการจัดระบบห้องสมุดให้กับห้องสมุดคณะครุศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และบรรณารักษ์ของคณะเป็นอย่างดี