การประชุมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561

219

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์พลาดิสัย รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

คลิกชมภาพเพิ่มเติม