กิจกรรมจิตอาสา สำนักวิทยบริการฯ

605

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ เตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

คลิกชมภาพเพิ่มเติม