สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารโครงการ ให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

185

วันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารโครงการ ในการจัดโครงการการจัดการความรู้ได้เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารโครงการและการจัดโครงการ โดยมี นางสาวจรัสศรี ยิ้มยวน นางสาวฌัชวนันทน์ ประยงค์หอม นายเดชาธร จะริรัมย์และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมในเสวนา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารโครงการแต่ละโครงการ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม