การประชุมศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ วาระพิเศษ/2561

86

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ วาระพิเศษ/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา หัวหน้าศูนย์ภาษาและบุคลากรศูนย์ภาษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน