จัดโครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ครั้งที่ 2

79

วันที่ 7 – 9 มกราคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากครูใหญ่โรงเรียน ครูบรรณารักษ์และนักเรียนโรงเรียนเป็นอย่างดี

คลิกชมภาพเพิ่มเติม