งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการออกพื้นที่ให้คำปรึกษา ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT Clinic)

137

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2563 นายสุภาษิต เติมกล้า หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯและนักศึกษาสาชาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 1และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรกรรม ชั้นปีที่ 1 จัดโครงการออกพื้นที่ให้คำปรึกษา ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT Clinic) ณ โรงเรียนบ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี

คลิกชมภาพเพิ่มเติม