โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ เเละโค้ดดิ้งของครูในแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์” ผ่านระบบ Video Conference ด้วย Webex Application

294

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ เเละโค้ดดิ้งของครูในแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์” ผ่านระบบ Video Conference ด้วย Webex Application โดยการอบรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมระยะที่ 2 ของโครงการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งของครูในแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้งที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และติดตามผลการนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 7 แห่ง โรงเรียนกองทุนการศึกษาในรัชกาลที่ 9 จำนวน 5 แห่ง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมกันนี้ยังมีนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ที่ศึกษาในรายวิชาวิทยาการคำนวณเป็นผู้สังเกตุการณ์ ฝึกปฏิบัติและถอดบทเรียนจากการอบรมเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณในชั้นเรียนด้วย การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 64 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยพร ดีกร ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ร่วมกับนายโกสิน สนั่นนามและนายโกสินทร์ มีชูสิน บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม