สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563

85

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการตรวจสอบภายใน สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2563 จากหน่วยงานงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการนี้ผู้บริหารและบุคลากรทีเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบภายในและได้รับความร่วมจากบุคลากรเป็นอย่างดี