สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2562 (วงรอบ 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

145

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2562 (วงรอบ 1 มิถุนายน  2562 – 31 พฤษภาคม 2563) ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 28 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และนำเสนอข้อมูลของสำนักวิทยบริการฯ ให้      คณะกรรมการฯ ได้ทราบในเบื้องต้นโดยลำดับต่อมาผู้บริหาร บุคลากร ได้ตอบคำถามตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ตามลำดับ  ซึ่งคณะกรรมการในตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประกอบด้วย      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตใส คล่องพยาบาล ประธานกรรมการ 2. อาจารย์ ดร.อรุโณทัย อุ่นไธสง กรรมการและเลขานุการ 3. อาจารย์ ดร.ศรัญญา นาเหนือ กรรมการและเลขานุการ 4. นางสาวกัลยา อรรถกุล ผู้ช่วยเลขานุการ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม