ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ ซักซ้อมเตรียมการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2562

100

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ ซักซ้อมเตรียมการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2562