งานเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2562

98

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2562 (SAR)  ตามภารกิจที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบ จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย – ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารเเละการตัดสินใจ – ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT –   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การพัฒนาเเหล่งเรียรู้ (Learning Space) ในมหาวิทยาลัย – ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา