การประชุมพิจารณา (ร่าง) ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2562

81

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมพิจารณา (ร่าง) ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมพิจารณา (ร่าง) ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน