โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ : พบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

110

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฝ่ายวิทยบริการ นำบรรณารักษ์ของสำนักวิทยบริการฯ เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เพื่อแนะนำการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้       นางดวงตา โนวาเชค คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งการพบผู้บริหารคณะนั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของงานวิทยบริการ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม