มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรีและคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์

74

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ     แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษาและนายเดชาธร จะริรัมย์ บรรณารักษ์ เข้าร่วมต้อนรับ       พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรีและคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและรับฟังการบริหารการจัดการเรียนการสอนช่วงก่อนและระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดประกอบไปด้วย 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโอทะลัน โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม โรงเรียนบ้านโจรก โรงเรียนบ้านอำปึลและโรงเรียนบ้านหนองคันนา

คลิกชมภาพเพิ่มเติม