การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2562

130

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ  โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุม