โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ครั้งที่ 1

253

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ครั้งที่ 1 โดยจัดอบรมจำนวน 2 วัน คือในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 และวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 29101 อาคาร 29 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ หากนักศึกษาและบุคลากรท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามวันเวลาดังกล่าว หรือติดตามข่าวการอบรมทางเพจ facebook : Language Center SRRU หรือเพจ facebook : Library.SRRU