สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการทดสอบสมรรถนะนักศึกษาด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

287

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการทดสอบสมรรถนะนักศึกษาด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการดำเนินโครงการฯ เป็นอย่างดี

คลิกชมภาพเพิ่มเติม