โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ : การอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

149

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 11.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ : การอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ในการนี้ได้มี นายเดชาธร จะริรัมย์ นางสาวศุกร์ภานาถ สติยานุชและนางสาวอภิญญา เค้ากล้า เป็นวิทยากรให้ความรู้ในให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ลงเรียนในรายวิชาทั่วไปของ อาจารย์ ถิรพิทย์ ถาพรผาด โดยอบรมในฐานข้อมูล ThaiLis ฐานข้อมูล EBSCOhost และ OPAC การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด นักศึกษามีสนใจเป็นอย่างมาก

คลิกชมภาพเพิ่มเติม