นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

143

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ต้อนรับและนำชมสำนักวิทยบริการฯ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด ของ อาจารย์กิติศักดิ์ จันฤาไชย ในการนี้นักศึกษาได้เยี่ยมชมการทำงานของบุคลากรของงานวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้นำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานที่ตัวเองรับผิดชอบ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม