การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2562

119

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมีผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุม