สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ : การอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

105

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 11.30 น. และเวลา 12.00 – 15.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ : การอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ในการนี้ได้มี นายเดชาธร จะริรัมย์ นางสาวศุกร์ภานาถ สติยานุชและนางสาวอภิญญา เค้ากล้า เป็นวิทยากรให้ความรู้ในให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง ที่ลงเรียนในรายวิชาทั่วไปของ อาจารย์ถิรพิทย์ ถาพรผาด โดยได้อบรมในฐานข้อมูล ThaiLis ฐานข้อมูล EBSCOhost และ OPAC การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด นักศึกษามีสนใจเป็นอย่างมาก

คลิกชมภาพเพิ่มเติม