การประชุมพิจารณาจัดทำโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562

210

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับพ.ต.ท.วราวุธ พรมกอง ครูสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 และบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (IT28102) ชั้น 1 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์