โครงการอบรมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 1

250

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งการอบรมในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอบรมอบรมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 1 และศูนย์ภาษาจะมีการจัดอบรมในครั้งต่อๆไป สามารถติดตามการอบรมได้จากเว็บไซต์ Arit.srru.ac.th หรือทางเพจ Library.SRRU