การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

119

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักนักวิทยบริการฯ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม