โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ : การอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

132

ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ : การอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นให้แก่นักศึกษา โดยมี     นายเดชาธร จะริรัมย์ นางสาวศุกร์ภานาถ สติยานุชและนางสาวอภิญญา เค้ากล้า เป็นวิทยากรในการให้ความรู้   ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ที่สอนรายวิชาทั่วไปหรือสาขาวิชาดังนี้

  1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 65 คน
  2. รายวิชาอาหารกับชีวิต ปี 1 จำนวน 160 คน
  3. รายวิชามนุษย์กับเศรษฐกิจ จำนวน 85 คน
  4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 100 คน
  5. สาขาวิชาเคมี ปี4 จำนวน 13 คน
  6. รายวิชาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ จำนวน 130 คน
  7. สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 จำนวน 65 คน
  8. รายวิชาหลักการบริหารและการจัดการ จำนวน 88 คน

คลิกชมภาพเพิ่มเติม