การปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

68

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเป็นนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเตรียมฝึกในสำนักวิทยบริการฯ เป็นเวลา 160 ชั่วโมง