โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ : พบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

64

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฝ่ายวิทยบริการ นำบรรณารักษ์ของสำนักวิทยบริการฯ เข้าพบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เพื่อแนะนำการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งการพบผู้บริหารคณะนั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของงานวิทยบริการ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม