การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

131

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 อาจารย์ธัญเทพ สิทธิเสือ     ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ           ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ข้อมูลที่มา-ความสำคัญของโครงการ และการแบ่งระยะดำเนินการ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการจากผู้บริหารและตัวแทนคณะ/สำนัก/สถาบัน/หน่วยงาน เพื่อไม่ให้การดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย

การดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคาร 31) แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1       การปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ Data Center ชั้น 3 อาคาร 31 ให้เป็นห้องปฏิบัติการระบบที่ได้มาตรฐาน     เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย และส่วนที่ 2 การก่อสร้างโรงเรือนและ ติดตั้ง  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าบริเวณหลังอาคาร 31 โดยหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ (ปลายเดือนสิงหาคม 2563) มหาวิทยาลัย จะมีระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลที่มาติดต่อราชการในช่วงที่กระแสไฟฟ้าขัดข้องหน่วยงานอำนวยการภายในอาคาร 31

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการโครงการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาต่อไปนี้

ระยะที่ 1 วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563 ปิดปรับปรุงระบบ เพื่อดำเนินโครงการ เวลา 17.00 – 24.00 น.

ระยะที่ 2 วันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2563 ปิดปรับปรุงระบบ เพื่อดำเนินโครงการตลอดทั้งวัน

ระยะที่ 3 วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 ปิดปรับปรุงระบบ เพื่อดำเนินโครงการ เวลา 17.00 – 24.00 น.

คลิกชมภาพเพิ่มเติม