โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ : เยี่ยมชมห้องสมุดคณะครุศาสตร์

88

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฝ่ายวิทยบริการ นำบรรณารักษ์ของสำนักวิทยบริการฯ เข้าพบผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เพื่อแนะนำการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ   คณบดีคณะเกครุศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งการเยี่ยมชมห้องสมุด  คณะนั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของงานวิทยบริการ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม