โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ : เยี่ยมชมห้องสมุดคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

83

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิทยบริการ นำบรรณารักษ์ของสำนักวิทยบริการฯ เข้าพบผู้บริหารคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อแนะนำการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย รองคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้กล่าวต้อนรับ    คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งการเยี่ยมชมห้องสมุดคณะนั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของงานวิทยบริการ

คลิกชมภาพเพิ่ม