ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

143

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม e-testing เวลา 13.00 – 16.30 น. ในการนี้ได้มีคณะกรรมการการดสอบสอบฯ ดำเนินการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 28

คลิกชมภาพเพิ่มเติม