โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ : เยี่ยมชมห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ

104

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ งานวิทยบริการ นำบรรณารักษ์ของสำนักวิทยบริการฯ เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อแนะนำการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และทำความเข้าใจกับบรรณารักษ์คณะในการประสานงานด้านการบริการให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งการเยี่ยมชมห้องสมุดคณะนั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของงาน  วิทยบริการ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม