โครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย

107

วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากครูใหญ่โรงเรียน ครูบรรณารักษ์และนักเรียนโรงเรียนเป็นอย่างดี

คลิกชมภาพเพิ่มเติม